Toezichthouder zorgfraude

Logo met het woord "nieuwegein" naast een abstract wervelontwerp in paars en grijs.

Aanvraagnummer: 1291
Organisatie: Gemeente Nieuwegein
Locatie: Nieuwegein
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 17-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht

De medewerker toezicht en handhaving zorgfraude zorgt voor het terugdringen van oneigenlijk beroep op en misbruik van publieke gelden. Deze Toezichthouder zorgfraude ziet er op toe dat rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen plaatsvindt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

De Medewerker toezicht en handhaving zorgfraude ziet toe op en controleert of er sprake is van correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving en zorgt door inzet van bestuursrechtelijke instrumenten dat fraude stopt of hersteld wordt.

De werkzaamheden hiertoe variëren van:

 • Beoordelen en onderzoeken van fraudesignalen. Verzamelen relevante gegevens door diverse onderzoeksmiddelen in te zetten, waarnemingen te verrichten, getuigen te horen, bevindingen vast te leggen, confrontatiegesprekken te voeren. Je werkt daarbij nauw samen met naaste collega’s, maar ook met collega’s uit verschillende sociale domeinen en ketenpartners.
 • Fraude in de keten opsporen en tegengaan van oneigenlijk beroep op en misbruik van publieke gelden, criminele activiteiten die soms gepaard gaan met uitbuiting van kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet. Zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • Regiehouder op het totale proces van de onderzoeken naar de rechtmatige besteding van de zorg en eindverantwoordelijk voor het advies naar de regio en de individuele gemeenten.
 • Administraties doorlichten en analyseren zowel fysiek als digitaal en uitzoeken waar de verdachte geldstromen naartoe leiden.
 • Adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject.
 • Creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting / trainingen geven over naleving en handhaving aan zorgteams van de verschillende gemeentes.
 • Adviseren over fraudebestrijding en fraude-alert maken van medewerkers.
 • Doorlichten van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten. Leveren van een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie.
 • Toezicht op interne processen en de rechtmatige uitvoering van ons beleid en signaleren van doelmatigheidsaspecten en deze bij de juiste instanties voorleggen ter bespreking.
 • Participeren in regionale overleggen op tactisch en operationeel niveau met ketenpartners. Adviseren over de wenselijkheid van starten strafrechtelijk onderzoek naast dan wel voortzetting op een bestuursrechtelijk onderzoek.
 • Het bouwen en onderhouden van een in en extern netwerk o.a. met het Openbaar Ministerie, SVB, zorgverzekeraars, gemeenten, politie en andere inspectie- en opsporingsdiensten.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als toezichthouder op het gebied van WMO én Jeugdwet;
2. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het zorgdomein;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het zorgdomein (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als toezichthouder fraude binnen het sociaal domein (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het ondersteunen van handhaving zorgteams binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Een afgeronde cursus Toezichthouder WMO (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals

1.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning

De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 23 mei 2024 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Akkoord met een SROI regeling in de overeenkomst m.b.t. Social Return.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien u beschikt over een G-rekening, zal 25% op deze rekening worden gestort. Indien u geen SNA certificaat kunt overleggen zal er 55% op de G-rekening worden gestort.
  • Indien u niet beschikt over een G-rekening, moet er per kwartaal een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst worden overlegt.