Adviseur Management Development / ontwikkeladviseur

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 2006
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Driebergen
Uren per week: 32
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 5 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: 02-09-2024
Optie tot verlenging: 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-06-2024 08:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

De opdracht is tweeledig:

1. Realiseren van een passend trainingsaanbod: samen met de Politieacademie inrichten van een  passend trainingsaanbod voor operationeel leidinggevenden, aansluitend op de gesignaleerde behoefte uit de MD-schouw. De pilot hiervan organiseren in samenwerking  en ondersteunend aan een werkgroep, de training evalueren en adviseren over het voortzetten hiervan voor de overige leidinggevenden van de LE's.

2. Deelname MD-schouwcommissies: ondersteunen van het management development schouwproces van  leidinggevenden (± 100) van de twee Landelijke Eenheden: Landelijke Opsporing en Interventies en Landelijke Expertise en Operaties, deelname aan de MD-schouwcommissie, hierrbij advisering over individuele
leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie.


Achtergrond: De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE's) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er waren ook signalen van onvrede, spanningen en
grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE's naar buiten gekomen. Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) in 2022 een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders. De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in
het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De MD-schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen). De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden.

Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.


Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie . De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.


Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.


Doelstelling

Beoogd resultaat:

Realiseren van een gedragen trainingsaanbod door de Politieacademie voor operationeel leidinggevenden van de LE's n.a.v. de behoeftestelling in de MD-schouw.

Tijdige en ontwikkelingsgerichte feedforward advies en verslaglegging n.a.v. MD-schouwgesprekken met leidinggevenden.


Verantwoordelijkheden

 • Je maakt afspraken over opbouw en inzet trainingsprogramma voor de leidinggevenden van de LE's met de Politieacademie. Stemt dit af met de opdrachtgever en draagt organisatorisch bij aan de realisatie van de trainingen.
 • Je neemt deel aan de schouwcommissiegesprekken met de operationeel leidinggevenden (±160 in totaal).
 • Na de gesprekken stel je in afstemming met de commissieleden ontwikkelingsgerichte feed forward adviezen op.

Contacten

 • Politieacademie en werkgroep.
 • Deelnemers MD-schouwcommissies.
 • Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheden, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs),
 • Partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces.

Opleiding

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie.

Professionele kennis en werkervaring

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's.
 • De kandidaat heeft minimaal 3  jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling.
 • De kandidiaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprek en -advies van een commissie.

Wensen
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context;
- De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht.


Competenties

Resultaatgericht
Samenwerken
Coachen
Creativiteit
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Sociale vaardigheid
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Flexibiliteit


cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 2-9-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 28-2-2025 voor 32 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 70,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling, het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprekken en -advies van een commissie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Resultaatgericht Samenwerken Coachen Creativiteit Sociale vaardigheid Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Flexibiliteit Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

30 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

30 %

Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 3. (Deze wens dient ter verdieping van de eerder gestelde eis) De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 4. De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie aangevuld met relevante trainingen / cursussen. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.