Beleidsmedewerker Participatie, Inkomen en Armoede

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 1110
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 32 per week
Tarief: €104,65 per uur
Duur van de opdracht: tot 1 januari 2025
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 3 maand(en)
Sluitingsdatum: 07-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Als beleidsmedewerker neem je het voortouw in het vormgeven en realiseren van het beleid op het gebied van inkomen en armoede en denk je na over de strategische koers. Je geeft samen met het uitvoerende team Inkomen richting aan de uitvoering van het beleid en evalueert het beleid. Je bent op management- en bestuurlijk niveau, maar ook richting externe partners een stevige gesprekspartner. Je bent accounthouder van de uitvoerders van minimaregelingen (Voedselbank, Kindpakket, Gemeentepolis). Je verzorgt de inhoudelijke voorbereiding en totstandkoming van de bestuurlijke stukken, rapportages over voortgang en evaluaties. Je neemt deel aan de kerngroep Moedige Dialoog Westland (preventie). Je werkt mee aan het implementeren van beleid coördinatie m.b.t. rapportages aan bestuur en rijk.

Concrete werkzaamheden binnen de opdracht:
- Breed offensief van de Participatiewet implementatie
- Handhaving Participatiewet, aanpassing beleidsplan
- Bijzondere bijstand: aanpassing kinderopvang voor minima, energietoeslag, vergoeding in natura van bijdrage sociale participatie. (Ontwikkelen en samen met cluster dienstverlening implementeren en monitoren)
- Toeslagaffaire: beleidsaspecten wet herstel toeslagen, aanvulling voor ex-partners, monitoren en rapportage aan college
- Adviseren beleidsvelden inkomen, armoede, schulden, participatie en inburgering
- Opstellen en door ontwikkelen van verordeningen, nadere regels, beleidsregels conform de meest recente ontwikkelingen

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring binnen het beleidsdomein inkomen, participatie én armoede (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker Sociaal domein binnen een gemeentelijke overheid (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de participatiewet en van de ontwikkeling naar een doelmatige inzet van de instrumenten om te participeren (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van begrijpelijke en toegankelijke beleidsstukken én collegevoorstellen over complexe en/of politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsmedewerker Sociaal Domein van een gemeentelijke instelling;
3. Minimaal een afgeronde wo master opleiding
4. Beschikbaar per 1 juni 2024 voor 32 uur per week, gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 mei 2024 tussen 13.00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.