Contractmanager Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein

Logo van waterschap aa en maas met een abstract ontwerp van een watergolf in blauw, met rode en groene geometrische vormen erboven, naast de naam van de organisatie in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 882
Organisatie: Waterschap Aa en Maas
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 3-6-2024 t/m 31-12-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 7 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 07-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Waterschap Aa en Maas

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Het project

Het project Dijkverbetering Cuijk - Ravensteun heeft betrekking op 21 kilometer primaire waterkering langs de Maas (Brabantse zijde) tussen Cuijk en Ravenstein (dijkvak 36-1). Gebleken is dat de dijk hier niet voldoet aan de norm en zowel de faalkans als de gevolgen van falen relatief groot zijn. Binnen het ‘Hoogwaterberschermingsprogramma (HWBP) is daarom besloten om de versterking van dit dijkvak uit te voeren. Het doel is om de versterking in 2030 op te leveren. Momenteel werkt ingenieursbureau Sweco aan de planuitwerking. Sweco wordt betrokken bij het opstellen van het inkoopplan en de contract- en aanbestedingsdocumenten.


Voorwaarden

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model. Indien de betreffende adviseur in de functie waarop de Overeenkomst betrekking heeft, omgang met persoonsgegevens heeft, dan zal het adviesbureaus dat of intermediair die de adviseur ter beschikking stelt als verwerker worden aangemerkt en dient een verwerkersovereenkomst ondertekend te worden conform het bij deze aankondiging gevoegde model.

Overige voorwaarden

1.       Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

2.       Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 50 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.

3.       Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.

4.       Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.

5.       Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.

6.       Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Wijze van beoordeling Inschrijvingen

Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.
 • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.
 • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegt de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de definitieve BPKV wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.


Mededeling van de gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie het waterschap de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen.

Zij ontvangen hiertoe een mededeling met tevens een motivering voor de redenen van de afwijzing. Het waterschap verzendt de motivering digitaal naar de contactpersoon van de aanbesteding.

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt, is er geen sprake van enige gebondenheid van Waterschap Aa en Maas. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten.


Rechtsbescherming

Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

 • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.
 • Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.
 • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl .Klachtenregeling

Bij een aanbestedingsprocedure kan het voor komen dat tussen de aanbesteder en inschrijvers ontevredenheid ontstaat over hoe in de aanbestedingsprocedure is gehandeld. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor is een de Klachtenregeling Aanbesteding opgesteld. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een laagdrempelige wijze af te handelen.

Wie er een klacht in kan dienen en welke regels er verder gelden, leest u in de  Klachtenregeling van Aa en Maas. U vindt de klachtenregeling op https://www.aaenmaas.nl/overons/samenwerken/klachten-aanbesteden/ . Ook vindt u daar het digitale klachtenformulier.


Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin u uw relevante werkervaringen, trainingen/cursussen uit uw CV en uw motivatie voor het doen van een inschrijving op betreffende opdracht nader toelicht. In de toelichting (maximaal 1 A4) beschrijft u de volgende punten:

 • Welke lessen u meeneemt uit de eerder opgegeven werkervaring binnen complexe projecten en programma's en hoe u denkt dat deze relevant (kunnen) zijn voor het project Dijkverbetering Cuijk - Ravenstein (max 10 van de 25%);
 • Een toelichting op de mate waarin u voldoet aan de gestelde eisen (max 10 van de 25%);
 • Uw drijfveren om deze functie te gaan vervullen. Hierbij wordt gelet op enthousiasme, resultaatgerichtheid en samenwerkingsvoorkeur (max 5 van de 25%).

Weging: 25 %

Werkervaring binnen complexe trajecten

Geef in dit criterium een toelichting in welke mate u voor voorliggende opdracht relevante kennis en ervaring heeft met het werken aan grote complexe projecten en programma's in het fysiek ruimtelijk domein (waterveiligheid, waterbeheer, gebiedsontwikkeling). Onder ‘complexe' projecten/ programma's wordt o.a. maar niet uitputtende verstaan: een project/ programma waarbij sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang, meerdere betrokken partijen/ belangen en vraagstukken waarbij veel van vaak ook tegengestelde belangen betrokken zijn. Ga daarbij met name in op de projecten waaraan u gewerkt heeft, uw rol en bijdrage binnen deze projecten en de relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opgave (max 15%).
Weging: 15 %

Aantoonbare kennis en ervaring met IPM-teams die een dijkversterking hebben uitgevoerd (Planuitwerkingsfase EN realisatie)

De door u aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met IPM-teams die een dijkversterking hebben uitgevoerd (Planuitwerkingsfase EN realisatie).
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Mondelinge toelichting op de werkervaring;
 • De kandidaat kan de motivatie voor sollicitatie nader toelichten, waarbij gelet zal worden op enthousiasme, resultaatgerichtheid en samenwerking;
 • De wijze waarop de kandidaat aansluit bij en complementerend is aan de overige vier IPM-leden.

Weging: 25 %
Interviews zijn op 22 mei 2024 tussen 13:00 uur en 17:00 uur