Coördinator Versnelling en Realisatie Woningbouw

Logo met het woord 'drachten' in dikke grijze letters met een verticale groene lijn, gevolgd door 'smallingerland' in een kleiner grijs lettertype.

Aanvraagnummer: 1343
Organisatie: Gemeente Smallingerland
Locatie: gemeente Smallingerland
Uren per week: 24-36
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 23-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

We willen tot 2030 minimaal 2000 woningen bouwen. Een deel is harde capaciteit, een deel nog zacht en een deel moet nog gevonden worden. Ook omdat we willen overprogrammeren om tegenvallers op te kunnen vangen.

Ter vervanging van de huidige kartrekker en vooralsnog blijvende ondersteuning van de eigen ambtelijke organisatie zoeken we voor de langere tijd iemand die verder wil helpen bouwen. Je bent als coördinator van de ontwikkelstrategie verantwoordelijk voor een groot deel van de binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Je stuurt het kernteam aan met daarin de meest betrokken beleidsadviseurs, planeconomen en projectleiders, rapporteert aan de opdrachtgever en college en bent op de majeure ontwikkelingen namens de gemeente verantwoordelijk voor onderhandelingen met projectontwikkelaars. Je trekt ook zelf als projectleider een aantal complexe ontwikkellocaties waarbij het soms ook gaat om bredere gebiedsontwikkelingen en niet enkel woningbouw.

De ontwikkelstrategie kent op dit moment circa 23 verschillende locaties. Die worden gefaseerd naar de markt gebracht met bouwenveloppes. Jij trekt dit proces en wordt daarin ondersteund door onze eigen medewerkers en de 'vaste' flexibele schil die we aan ons gebonden hebben. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van de resterende plancapaciteit en hoe de ambitie van de nieuwe coalitie om nog eens 500 woningen te bouwen in de periode 2025-2030 gerealiseerd kan worden. Ook in deze puzzel krijg je een voorname rol.

Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor collega's, management en bestuur bij nieuwe complexe ontwikkelingsvraagstukken met een woningbouwcomponent. Je helpt met je ervaring en kennis in de slag die we willen maken.

We zoeken 1 persoon. Geen duo-schap. Minimaal 24 uur per week beschikbaar. Meer uren is in overleg mogelijk. Opbouw met tijdelijk eerst minder uren is bespreekbaar.

Verantwoordelijkheden

  • Je realiseert de gewenste versnelling van de woningbouw op het totaal als wel op individuele projectlocaties.
  • Je professionaliseert onze processen en sluit daarbij aan bij marktontwikkelingen en zaken als de implementatie van de Omgevingswet.
  • Je bent bereid en in staat om medewerkers te helpen bij de gewenste bredere ontwikkeling van hun rol. Zowel inhoudelijk (af en toe inspringen als het te spannend wordt) als op het vlak van noodzakelijke competenties en vaardigheden.
  • Je bent 1 e adviseur richting college, management en raad op dit vlak en daarmee het boegbeeld.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar voor een initiële periode van 18 maanden vanaf 01-07-2024 tot en met 31-12-2025 voor 24 - 36 uur per week. Verlengen is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk met maximaal 2 keer de initiële contractperiode. indien u de overeenkomst vroegtijdig wilt beëindigen geldt er een opzegtermijn van 2 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Aantoonbaar succesvol in de rol van projectleider woningbouw en coördinatie van een team
Meer dan 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol
Aantoonbaar succesvol in het afronden van complexe onderhandelingen met projectontwikkelaars

Prijs (eisen)

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 140,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria (wensen)

25 %
Actuele kennis van de woningmarkt in Noord-Nederland en recent actief geweest in een gemeente met een vergelijkbare of grotere omvang dan Smallingerland
25 %
Kennis van de verschillende facetten (beleid, planologie, financiën, aanbestedingen) die aan bod komen bij (complexe) woningbouwontwikkelingen
25 %
Oog voor verschillende belangen, constructieve conflicten opzoeken en voortgang behouden
25 %
Recente projectervaring waarbij participatie succesvol is toegepast en er niet onnodig vertraging en/of verlies van draagvlak is ontstaan.

Het interview

De hoogst gerankte inschrijver(s) ontvangen een uitnodiging voor het interview. Wij behouden ons het recht voor om zelf te bepalen welk aantal inschrijvers wij uitnodigen. De niet geselecteerde aanbieders ontvangen een afwijzing via deze applicatie.

Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is, en dus daadwerkelijk voldoende aansluit op de door ons gestelde eisen en wensen, wordt de kandidaat verder beoordeeld op basis van criteria. Die criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling wordt de gunning of afwijzing aan u onderbouwd per telefoon of per e-mail en ontvangt u een afwijs- of gunningsbericht via deze applicatie.