Functional IAM Consultant

Logo van het Kadaster met een gestileerde blauwe letter 'K' naast het woord 'kadaster' in lichtblauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1134
Organisatie: Kadaster
Locatie: Leiden
Uren per week: 32-36
Tarief: €100 per uur
Duur van de opdracht: 1 jaar
Regio: Gelderland
Startdatum: 22-05-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 12-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een Functional IAM Consultant.

De uitvoering van de interne bedrijfsprocessen van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door geautomatiseerde informatiesystemen en gegevensbestanden. Ook de dienstverlening aan de klanten van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door systemen die digitale producten en diensten leveren. Goed ingerichte toegangscontrole speelt hierbij een grote rol; ‘wie mag gebruik maken van welke informatiesystemen, diensten en gegevens en om welke reden’ en ‘hoe wordt dit goed beheerd’ zijn belangrijke thema’s die mede bepalen in welke mate de belangen van het Kadaster en de klant worden geborgd en op basis waarvan voldaan kan worden aan wettelijke eisen van privacy en security.

Het beleid voor logische toegang is vastgesteld en de bestaande situatie voor registratie en beheer van toegangsrechten moet hierop verder worden afgestemd. Dit heeft gevolgen voor het verlenen en registreren van autorisaties, het krijgen van rapportages over de situatie ten aanzien van de verleende rechten, het (periodiek) opschonen van de bestaande registraties van toegangsrechten en de hiervoor in te zetten hulpmiddelen die bovendien het management meer moeten ondersteunen door bijvoorbeeld signalering van aandachtspunten.

Om dit te realiseren is in het verleden het programma Logische Toegang Beveiliging (LTB) gestart. Dit programma zorgde voor de invoering van het Logisch Toegangsbeleid voor Medewerkers, Klanten en Leveranciers voor zowel het applicatielandschap als gestructureerde en ongestructureerde data. Het programma is inmiddels afgerond en is overgedragen aan de lijnorganisatie. Vanuit het project lopen er nog een aantal openstaande acties door die in de lijn verder opgepakt moeten worden.

Opdrachtomschrijving
Je bent als functional IAM consultant verantwoordelijk voor het onderhouden en configureren van de MicroFocus NetIQ Identity Manager, Identity Governance en iManager software. Het voornaamste doel is het proces voor aanvragen, toekennen en controleren van de toegangsrechten van de aangesloten applicaties middels de genoemde software te laten plaatsvinden. Je bewaakt de voortgang en je draagt zorg voor de continue verbetering van de Identity Access management en Identity Governance en Administration processen. Je bent een onderdeel van de LTB-desk. Het ondersteunen van de eindgebruikers is daarbij een belangrijke taak. Verschillende stakeholders zoals product owners en functioneel beheerders van (business) applicaties help je bij het opstellen van de configureerbare autorisatiematrices. Je zorgt voor de communicatie naar de afdelingen en stemt de communicatie af met relevante stakeholders. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de manager DPI en werkt inhoudelijk samen met o.a. de business architect IAM, Product owners/functioneel beheerders van applicaties en het IAM DevOps team.
Te zijner tijd is het de bedoeling dat de functie van functional IAM consultant intern wordt ingevuld. Jij bent dan verantwoordelijk voor een goede overdracht van kennis en kunde m.b.t. de LTB-desk, de gebruikte tooling en de processen.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • MicroFocus NetIQ Identity Manager, Identity Governance en iManager;
 • Agile/scrum.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Identity Management en Governance requirements vertalen naar concrete userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus NetIQ Identity Manager en Identity Governance.
 • Inrichten en configureren van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules. Specifiek configureren van collectoren, applications, policies en business rules in de MicroFocus NetIQ Identity Manager en/of Identity Governance software.
 • Het configureren  van Identity life cycle processen voor de leverancier (medewerkers) in de MicroFocus NetIQ Identity Manager, Identity Governance software en iManager.
 • Aanbevelingen geven en implementeren over de IAM en IGA processen en functionaliteiten. Dit i.s.m. de IAM consultant en IAM intergratiespecialisten van het IAM team.
 • Functionele groei creëren in de afname en gebruik van de IAM en IGA service.
 • Het inhoudelijk begeleiden eindgebruikers op o.a. de MicroFocus Identity Governance software.
 • Inrichten en beheren van de Azure Active Directory Security Groups.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van aspecten op het gebied van IAM en IGA
 • Het managen en uitvoeren van de LTB desk userstories ter verbetering van de IAM en IGA services.
 • Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met de LTB desk.
 • Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders.
 • Het overdragen van kennis en kunde als de vacature is ingevuld.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 22 mei 2024 of zo spoedig mogelijk daarna tot en met 31 mei 2025 voor 32- 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beoordeling van het ingediende tarief (prijs) en de kwalitatieve criteria wordt de rangorde van kandidaten samengesteld. Met de drie kandidaten die hierbij het hoogst scoren wordt een verificatiegesprek gehouden. Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Naar aanleiding van de verduidelijking, toelichting en eventuele bewijsmiddelen die het kadaster middels het verificatiegesprek heeft verkregen, kunnen scores worden bijgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de rangorde binnen de drie hoogst scorenden wordt aangepast. De hoogste scorende kandidaat, na uitvoering van de verificatiegesprekken komt in aanmerking voor gunning.

De punten toekenning voor het gunningscriterium kwaliteit binnen de beoordelingssystematiek is als volgt:

Score Beoordeling
0 Geen antwoord/invulling
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet beschreven

1 Onvoldoende
Omschrijving: Onderwerp voldoet in zijn geheel niet

2 Matig
Omschrijving: Onderwerp of aspect is niet (volledig) behandeld of voldoet op onderdelen niet aan de wensen van het Kadaster

3 Voldoende
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld en sluit aan bij de wensen van het Kadaster. Er is geen sprake van meerwaarde.

4 Goed
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster en bevat enkele positief onderscheidende kenmerken er is sprake van enige meerwaarde

5 Uitstekend
Omschrijving: Onderwerp of aspect is volledig behandeld, sluit aan bij de wensen van het Kadaster, bevat positief onderscheidende kenmerken en overtreft hiermee in ruime mate de verwachtingen van de opdrachtgever. Er is sprake van aanzienlijk meerwaarde.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Indien er meer informatie wordt gegeven dan gevraagd zal alleen het maximaal aantal toegestane woorden worden beoordeeld. Alle woorden vanaf het maximaal toegestane aantal zullen niet aan de beoordelaars worden doorgegeven.

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.
30 %
U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.
30 %
U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 100,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria.

Interviewfase

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningscriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek.

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 16 mei 2024 via MS Teams.
Deze datum staat vast en hier wordt niet van afgeweken.