Senior Adviseur / programmamanager ADS / AESCY

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1133
Organisatie: null
Locatie: Groningen
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 8 maanden
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-8-2024
Optie tot verlenging: ja, 1 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 10-05-2024 23:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Als senior adviseur / programmanager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het programma in het kader van automotive ontwikkelingen en de impact op politiewerk m.b.t. de komst van connected en autonomous vehicles binnen de EASCY trends in de automotive sector.

Je bent de spin in het web, die in brede zin bedenkt, coördineert. uitvoert en begeleidt, en de verbinding legt tussen verschillende organisaties en organisatieonderdelen binnen de politie.

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Voor deze opdracht is een VOG van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Het betreft hier een opdracht met spoed karakter en zal daarom maar 5 dagen worden opengestelt voor inschrijvingen.

Doelstelling

Beoogd resultaat:

De opdracht die de expert programmamanager krijgt is het, binnen de gestelde termijn een programma op te stellen en uit te voeren om de politie voor te bereiden op de impact op het politiewerk van de ontwikkelingen van connected en autonomous vehicles binnen de automotive sector.

Tevens is de doelstelling om de risico's en kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen te mitigeren en te benutten. Het gaat hierbij zowel om het normale gebruik op de weg als de inzet voor criminele of terroristische doeleinden. Ook de innovatieve inzet voor eigen politiewerk is onderdeel van het programma.

Jij bent bij uitstek degene die de samenhang en de doelstelling van het programma bewaakt.

Verantwoordelijkheden

 • Je bedenkt, coördineert, begeleidt en voert uit het programma.
 • Je bent de verbindende schakel voor de betrokken organisaties en organisatieonderdelen binnen de politie.
 • Je ondersteunt collegas en treedt op als vraagbaak binnen en buiten je eigen vakgebied, en je bent in staat om binnen en buiten het eigen vakgebied adviserend op te treden bij vraagstukken op het gebied van dit programma.
 • Je legt verantwoording af rondom de voortgang van het programma richting de portefeuillehouders en de betreffende board binnen de politie.

Contacten

intern en extern

Opleiding

Eis:

 • De kandidaat heeft een afgerond, erkende en volwaardige diploma op minimaal WO niveau in een technische richting.

Professionele kennis en werkervaring

Eeisen

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan als projectmanager binnen een ICT georienteerde omgeving .
 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen de automotive sector.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring opgedaan in een grote complexe (2000+ medewerkers) organisatie waar data, digitalisering en verwanderende werkprocessen een rol spelen.

wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de automotive sector. Specifiek in het kader van automotive ontwikkelingen en de impact op politiewerk gelet op de komst van connected en autonomous vehicles binnen de EASCY trends in de automotive sector.
 • De kandidaat  heeft aantoonbaar werkervaring in een innovatie en experimentele werkomgeving.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met nationaal en internationale samenwerkingsverbanden.

Competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • organisatievermogen
 • klantgerichtheid
 • netwerkvaardigheid
 • systeemdenken
 • probleemanalyse
 • Initiatief
 • samenwerken
 • maatschappelijke-oriëntatie

cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.

Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.

Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.

Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.

Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Prijs (eisen)

Minimaal: € 110,00
Maximaal: € 120,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria (wensen)

35 %
Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de automotive sector. Specifiek in het kader van automotive ontwikkelingen en de impact op politiewerk gelet op de komst van connected en autonomous vehicles binnen de EASCY trends in de automotive sector. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
30 %
Wens 2. De kandidaat  heeft aantoonbaar werkervaring in een innovatie en experimentele werkomgeving. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
30 %
Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met nationaal en internationale samenwerkingsverbanden. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
5 %
Wens 4. DEZE EIS IS KOMEN TE VERVALLEN Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet prince2 of gelijkwaardig gecertificeerd. 5/5= De kandidaat is prince2 of gelijkwaardig gecertificeerd.

Geldende voorwaarden

 • -Template inleenopdracht.pdf
 • 20180503 ARVODI 2018.pdf
 • 20191115 Algemene Gebruiksvoorwaarden Applicatie Inhuurdesk Politie 4.0.pdf
 • 20191115 Begrippenlijst Applicatie Inhuurdesk Politie 3.0.pdf
 • 20230526 Voorwaarden inzake inhuur derden 6.1.pdf
 • 20230526 Voorwaarden Offerteprocedure 5.1.pdf
 • 3. vb_alg_model_tussenkomst.pdf
 • 4. vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z5ed2022.pdf
 • Privacy statement Inhuurdesk Politie_20211210.pdf

  Planning

  02-05-2024
  03-05-2024 17:00
  06-05-2024 23:59
  10-05-2024
  13-05-2024 00:00
  17-05-2024 23:59

  Reageer nu op deze opdracht!

  Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.