Interim teammanager Grond afdeling Gebiedsontwikkeling & Uitvoering

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1763
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: gemiddeld 32 uur
Tarief: €110 - €125 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering (G&U) is verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw en reconstructie van projecten op het gebied van de wegeninfrastructuur, openbaar vervoer (concessies en projecten), nazorg stortplaatsen, bodemsanering en de grondverwerving en -beheer van de provincie Gelderland. Met de ontwikkelingen, vraagstukken en opgaven op het terrein van o.a. landbouw, natuur, water, klimaat, mobiliteit, woningbouw, droogte en stikstof ligt er voor de provincie een grote opgave in het ruimtelijke domein. Realisatie van deze opgaven vraagt ook realisatiekracht.

De afdeling bestaat uit 8 teams: Projectmanagement, Ontwerp, Realisatie, Aanbesteding en Concessiemanagement, Omgeving, Project- en Procesbeheersing (P&P), Aanpak Piekbelasting en Grond. In totaal telt de afdeling momenteel ca. 200 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd.

Het team Grond zorgt voor de aan- en verkoop van grond en onroerende zaken voor zowel infrastructurele- natuur als omgevingsdoelen. Ook de hieruit voortkomende planschades worden opgepakt. Daarnaast wordt het pachtbeheer van grond en gebouwen van de provincie bijgehouden en gemuteerd. Het team Grond houdt zich tevens bezig met gebiedsprocessen in de land- en tuinbouw. Doel is om samen met de boeren in gebieden te werken aan de transitie richting een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een goed verdienmodel.

Bij een eventuele verlenging zal het aantal uren opnieuw bepaald worden op basis van het te verwachten werkaanbod.


Verantwoordelijkheden

Als interim teammanager Grond heb je de volledige focus en aandacht voor de teamleden en de teamontwikkeling.

Teamontwikkeling en HR

 • Je hebt de HR-verantwoordelijkheid voor circa 30 medewerkers.
 • Je bewaakt het proces van de teamontwikkeling en draagt bij aan de uitvoering van het plan van aanpak voortkomend uit de RI&E.
 • Je draagt zorg voor en stimuleert een prettig werkklimaat. Je bent de verbindende factor voor het team en motiveert medewerkers om mee te denken over de werkzaamheden. Je stimuleert feedback geven en ontvangen binnen het team.
 • Je voert continue het goede gesprek met de medewerkers, je koppelt de teamdoelen aan de individuele ambities en talenten.
 • Je zorgt voor de algemene werkverdeling, de overleggen van de verschillende onderdelen en het proces van de teamontwikkeling. Je zorgt voor verbinding met aanliggende beleidsterreinen en je zorgt ervoor dat de werkzaamheden van Grond in de werkprocessen op de juiste manier naar voren komen en geborgd zijn.

Inhoud

De interim teammanager Grond werkt nauw samen met de Coördinator Grond. De Coördinator Grond richt zich op de inhoudelijke aspecten van het werk dat Team Grond verzorgt. Het betreft onder meer de toetsing, sturing/keuzes en totstandkoming van adviezen, beheer gebouwen en gronden, transacties. Het overleg met interne opdrachtgevers en het aanspreekpunt voor politieke vragen. Ten aanzien van de inhoud is de Coördinator Grond het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor de teamleden.

Algemeen Management Team (AMT) G&U

Als interim teammanager Grond ben je onderdeel van het AMT van G&U en draag je bij aan de doorontwikkeling van deze nieuwe afdeling. Je zoekt de verbinding met andere afdelingen indien nodig.


Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor gemiddeld 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 5 augustus 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 32 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als leidinggevende met HR verantwoordelijkheid voor een team van minimaal 20 medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag per project/opdracht specifiek het aantal medewerkers benoemen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 3 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

60 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Indien van toepassing, mogen relevante opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen, hier weer worden gebruikt. Externe heeft tenminste 10 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR (10 punten) Externe heeft 7 tot 10 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR (6 punten) Externe heeft 5 tot 7 jaar ervaring als hiërarchisch leidinggevende bij of voor een overheidsorganisatie waarbij externe verantwoordelijk was voor teamontwikkeling en HR (4 punten)

30 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het aansturen en begeleiden van een team in een ontwikkeltraject/verandertraject (0 punten)

10 %

Externe beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 1 opdracht/project beschrijven waaruit kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context blijkt (10 punten) Externe heeft geen kennis van en ervaring met grondzaken in een politieke context (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 110,00
Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

We zoeken een interim teammanager die strategisch sterk is en daarbij in staat is om op te treden als stevige gesprekpartner op alle niveaus binnen de organisatie. Je stuurt vanuit een visie op doelen (en bent daarin inspirerend en betrokken voor medewerkers). Ook weet je je staande te houden in een dynamische omgeving, waarin je snel moet kunnen schakelen. Je bent een mensen mens en beschikt over empathisch vermogen met interpersoonlijke vaardigheden.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

 1. Empathisch en verbindend vermogen (mensen mens): Je bent ondernemend en mensgericht, verbindend en weet talenten van medewerkers optimaal te benutten en te stimuleren. Je bent een goede coach. Gelet op de complexiteit van het ontwikkelingsproces in het team besteed je volle aandacht aan de medewerkers en creëer je vrijheid en veiligheid voor hen.
 2. Analytisch vermogen: Je onderscheidt hoofd- en bijzaken van elkaar en bent in staat om logisch te redeneren en verbanden te leggen tussen gegevens. Ook ben je in staat om financiële en transactie gegevens te lezen en te interpreteren. Je communicatie is helder, duidelijk en ‘to the point’.
 3. Overtuigingskracht (en aanpak voor het oplossen van problemen): Je bent als een sterke gespreks- en sparringpartner in staat om je omgeving op een prettige manier te overtuigen waarbij je de omgeving meeneemt in je argumentatie en aanpak met een gezonde afweging van risico’s en belangen. Je durft buiten de gebaande paden te denken en te zoeken naar creatieve oplossingen binnen de kaders van de regels en/of procedures.
 4. Bestuurlijke/politieke sensitiviteit: Je bent je ervan bewust dat je werkt binnen een politieke organisaties met een eigen bestuurlijke en maatschappelijke realiteit. Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen en hebt oog voor zaken die politiek gevoelig liggen. Je bent je bewust van het feit dat je omgaat met vertrouwelijke en geheime informatie. Hierbij denk je bewust na over je eigen integriteit en handelt hier ook naar.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
 • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
 • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vier (4) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 40 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 3 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 25 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 20 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 20 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.