Jurist overeenkomsten (1 of meerdere kandidaten)

Logo van provincie overijssel met een gestileerde letter "o" in blauw en roze, met de tekst "provincie overijssel" in grijs.

Aanvraagnummer: 2004
Organisatie: Provincie Overijssel
Locatie: Provincie Overijssel
Uren per week: 16 - 36 uur
Tarief: €105 per uur
Regio: Overijssel
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: Nader tebepalen
Sluitingsdatum: 16-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De afdeling Wegen en Kanalen heeft binnen provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De afdeling is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen.

Je komt te werken binnen het team ontwikkeling & expertise dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kaders en eisen waar onze wegen en vaarwegen aan moeten voldoen.

Het team bestaat uit 40 collega’s met experts, adviseurs, juristen en beleidsontwikkelaars. Voor het opstellen van overeenkomsten werk je veel samen met collega’s uit andere teams die werken aan projecten en het dagelijks onderhoud van onze (vaar)wegen.


Project

Het juridisch cluster is door het creëren en in stand houden van de juridische kaders voor het beheren van onze wegen en vaarwegen.

Het belangrijkste deel de werkzaamheden van de kandidaat zal bestaan uit het inwerken van een junior juridisch adviseur overeenkomsten.


Opdracht omschrijving

Door interne doorgroei naar deze functie zoeken we iemand die onze collega op vlieghoogte kan brengen bij het uitwerken van verschillende overeenkomsten. Daarnaast werk je mee om nieuwe situaties na aanleg van wegen en vaarwegen goed te borgen en de werkvoorraad in balans te krijgen. Het betreft bijvoorbeeld gebruikersrechten voor aanwonenden en afspraken met andere organisaties zoals gemeenten en waterschappen.

Voor een goede invulling van de rol zoeken we een kandidaat die overzicht houdt en in staat is om prioriteiten te stellen en kennis en ervaring heeft in het verbintenissenrecht. Je werkt goed samen en bent goed in contact met de burgers en andere overheden. Daarbij verwachten we sterke communicatieve vaardigheid, zowel mondeling, digitaal als op schrift. Je bent iemand die anderen graag wat leert en dit op een plezierige manier gericht op de ander kunt overbrengen.


Verantwoordelijkheden / Resultaten

Je bent een kandidaat die zich graag vastbijt in de ontwikkeling van wetten en regels en de vertaling hiervan naar overeenkomsten. Je ondersteunt aan de ene kant onze collega om de werkvoorraad op een hanteerbaar peil te krijgen en je coacht onze collega om dit zelf te kunnen.

Je verdiept je in de juridische context van onze provinciale regelgeving en komt met voorstellen om ons werk toekomstvast en efficiënter te organiseren.


Beschikbaarheid

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 36 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo-opleiding op juridisch vakgebied, zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk, zoals hbo Rechten of een universitaire opleiding Rechten.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als juridisch adviseur/jurist in de periode: 2015-heden.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding wordt een rangorde van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria Kwaliteit

10 %

De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van/werkervaring als jurist met vraagstukken van infrastructuur en openbare ruimte heeft. Beschrijf beknopt waar dit uit blijkt. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

De kandidaat heeft aantoonbaar kennis en werkervaring als jurist met betrekking tot verbintenissenrecht. Beschrijf beknopt waar dit uit blijkt. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

MOTIVATIE Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

ERVARING (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Provincie Overijssel behoudt zich daarnaast het recht voor om meer dan twee Kandidaten uit te nodigen voor het interview, waarbij de rangorde bepalend is en zal worden gevolgd.

Uitsluitend de Kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes voldoen aan de eisen kunnen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meerdere Kandidaten in de rangorde gelijk scoren, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meerdere Kandidaten gelijk scoren, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien daarna in dat geval meer dan twee Kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 2 innemen, zullen die betrokken Kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Kandidaten die in dat geval in de rangorde buiten de plaatsen 1 tot en met 2 op een bepaalde plaats in de rangorde gelijk scoren zullen allen worden uitgenodigd of geen van allen.

De interviews zullen plaatsvinden met Karin te Molder (teamleider WKPA), Angelique Geerts (juridisch adviseur overeenkomsten) en Sanne Weemstra (juridisch medewerker vergunningen en ontheffingen) op donderdag 27 juni 2024 tussen 09.00 en 12.00 uur. Het interview vindt plaats in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Aanbieder/Kandidaat begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Kandidaten in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de score op kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Overijssel zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Kandidaat tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Aanbieder/Kandidaat heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningcriteria.

Indien Provincie Overijssel van mening is dat de Kandidaat op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Overijssel de Kandidaat uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Provincie Overijssel het recht maar niet de verplichting om een andere Kandidaat uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door afgevaardigden van Provincie Overijssel. Deze personen beoordelen de Kandidaat op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Aanbieder/Kandidaat het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Aanbieder/Kandidaat heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan één (1) persoon wordt gevraagd worden de best scorende Kandidaten uit de interviewfase geselecteerd.

Competenties

De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:

  • Communicatief vaardig
  • Proactief
  • Omgevingssensitief
  • Politieksensitief
  • Resultaatgericht

De Kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien de Kandidaat aan de competentie voldoet, krijgt de Kandidaat de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

- Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten

- Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten

- Voldoet (bijna) niet aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er (aantal) competenties. De Kandidaat kan op deze vraag daardoor maximaal (aantal competenties x 10) punten scoren.