Omgevingsmanager reconstructie N303 Voorthuizen-Putten

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1558
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: gemiddeld 16 uur
Tarief: €100 - €125 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 04-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden. Met de ontwikkelingen, vraagstukken en opgaven op het terrein van o.a. landbouw, natuur, water, klimaat, mobiliteit, woningbouw, droogte en stikstof ligt er voor de provincie een grote opgave in het ruimtelijke domein.

De afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering (GU) is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwbouw- en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Daarnaast voert de afdeling steeds meer gebiedsontwikkelingsprojecten uit. De afdeling bestaat uit 8 teams: Projectmanagement, Ontwerp, Realisatie, Aanbesteding en Concessiemanagement, Project- en Procesbeheersing, Grond, Omgeving en Aanpak Piekbelasters. In totaal telt de afdeling ruim 200 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding uitgevoerd.

We zijn op zoek naar een omgevingsmanager die het omgevingsmanagement verzorgt voor het project ‘Reconstructie N303 Voorthuizen-Putten’. Na een intensief participatietraject met de omgeving ligt er nu een oplossing (voorkeursvariant). Deze gaat uit van:

 1. Verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur;
 2. Aanleg van een vrijliggend fietspad;
 3. Een duurzaam veilige inrichting van de weg en de omgeving.

Belangrijk onderdeel van deze voorkeursvariant is een compensatiestrategie voor landschap, natuur en cultuurhistorie (LNC).

We zijn nu in de fase aanbeland dat we de planologische procedure en de daarbij behorende besluitvorming voorbereiden. We streven ernaar in het najaar van 2024 de voorkeursvariant en de bijbehorende planologische procedure (projectbesluit) aan Gedeputeerde Staten aan te bieden. Daarna kunnen we verder met de planvoorbereidings- en uitvoeringsfase.

Het project heeft een eigen projectorganisatie en procesaanpak. De omgevingsmanager maakt deel uit van de projectorganisatie. Meer informatie over het project is te vinden op de website , zie N303 (gelderland.nl) .

Bij een eventuele verlenging zal het aantal uren opnieuw bepaald worden op basis van het te verwachten werkaanbod.


Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager reconstructie N303 Voorthuizen-Putten bestaan onder andere uit:

 • Als omgevingsmanager ben je de ‘smeerolie’ tussen project en omgeving en ben je het aanspreekpunt. Je bent daarbij in staat om tussen de partijen in te werken (politiek, projectteam, omgeving (o.a. Klankbordgroep));
 • Je maakt deel uit van de projectorganisatie onder leiding van een projectmanager en werkt daarbij nauw samen met de overige projectleden;
 • Je neemt actief deel aan kernteam-, project- stuurgroep- en klankbordgroep-overleggen;
 • Je borgt dat de kaders vanuit het project-/procesplan strategisch omgevingsmanagement en het participatiebeleid van de provincie worden uitgevoerd en nageleefd;
 • Jij richt je op de interactie tussen het project en de omgevingspartijen, je kweekt daarbij wederzijds begrip en vertrouwen en je bevordert een effectieve samenwerking met de stakeholders;
 • Je agendeert proactief onderwerpen vanuit de omgeving in de projecten, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, scope, voortgang van of beeldvorming over de projecten;
 • Stakeholdermanagement, communicatie en participatie, opstellen van bestuurlijke adviezen en de voorbereiding van besluitvorming zijn belangrijke onderdelen van de functie.

Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor gemiddeld 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 5 augustus 2024 inzetbaar is voor gemiddeld 16 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-heden) in de functie van omgevingsmanager of in een vergelijkbare functie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Bij een vergelijkbare functie graag aangeven waarom deze functie vergelijkbaar is aan de functie van omgevingsmanager.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) met complexe gebiedsontwikkelingen, waarbij verschillende partijen/belangengroepen betrokken zijn (zoals maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven), bij of voor een overheidsorganisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Bij een vergelijkbare functie graag aangeven waarom deze functie vergelijkbaar is aan de functie van omgevingsmanager. Tevens de verschillende partijen/belangengroepen benoemen.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 3 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met gebiedsontwikkelingen in een complexe omgeving, met verschillende partijen/belangengroepen die betrokken zijn (zoals maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven), waarbij compensatie van landschap en natuur aan de orde was, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag de verschillende partijen/belangengroepen benoemen. Indien van toepassing, mogen relevante opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen, hier weer worden gebruikt. Externe kan tenminste 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met gebiedsontwikkelingen in een complexe omgeving, waarbij compensatie van landschap en natuur aan de orde was (10 punten) Externe kan 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met gebiedsontwikkelingen in een complexe omgeving, waarbij compensatie van landschap en natuur aan de orde was (6 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met gebiedsontwikkelingen in een complexe omgeving, waarbij compensatie van landschap en natuur aan de orde was (4 punten) Externe heeft geen ervaring met gebiedsontwikkelingen in een complexe omgeving, waarbij compensatie van landschap en natuur aan de orde was (0 punten)

30 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten (10 punten) Externe kan 2 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten (6 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten (4 punten) Externe heeft geen ervaring met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten (0 punten)

30 %

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) met complexe gebiedsontwikkelingen, waarbij verschillende partijen/belangengroepen betrokken zijn (zoals maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven), bij of voor een provincie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Bij een vergelijkbare functie graag aangeven waarom deze functie vergelijkbaar is aan de functie van omgevingsmanager. Tevens de verschillende partijen/belangengroepen benoemen. Indien van toepassing, mogen relevante opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen, hier weer worden gebruikt. Externe kan tenminste 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) met complexe gebiedsontwikkelingen bij of voor een provincie (10 punten) Externe kan 2 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) met complexe gebiedsontwikkelingen bij of voor een provincie (6 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) met complexe gebiedsontwikkelingen bij of voor een provincie (4 punten) Externe heeft geen ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) bij een provincie (0 punten)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

 1. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden. Je denkt voordat je wat doet.
 2. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen. Je bent tevens in staat effectief te communiceren, gericht op het overbruggen van tegenstellingen, op overeenstemming en acceptatie bij de betrokkenen. Je kunt omgaan met weerstand en boosheid.
 3. Overtuigingskracht (en aanpak voor het oplossen van problemen): Je bent als een sterke gespreks- en sparringpartner in staat om je omgeving op een prettige manier te overtuigen waarbij je de omgeving meeneemt in je argumentatie en aanpak met een gezonde afweging van risico’s en belangen. Je durft buiten de gebaande paden te denken en te zoeken naar creatieve oplossingen binnen de kaders van de regels en/of procedures. In je overtuigingskracht maak je gebruik van jouw goede inhoudelijke en actuele parate kennis en ervaring.
 4. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen.
 5. Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden om tot resultaat te komen.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
 • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
 • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 3 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 10 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 25 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 25 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.