Specialist Procesbeschrijvingen

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1557
Organisatie: null
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 24
Tarief: €125 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 2x12mnd
Sluitingsdatum: 22-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op 25 mei 2022 het MIT opgeheven en is doorgegaan als NSOC. NSOC heeft als opdracht om in 18 maanden zichtbare resultaten te boeken. Het door de minister aangeleverde werkplan is door de directeur NSOC vertaald naar een actieplan.

Missie, visie en strategie

NSOC heeft als missie om samen met haar partners actief en innovatief de ondermijning te bestrijden zowel nationaal alsook internationaal waar dit Nederland raakt.

Vanuit haar visie wil NSOC samen met haar partners operationele resultaten halen op casuïstiek, fenomenen en systemen. Parallel is het van belang dat er een gezamenlijk convenant komt als juridische basis zodat de samenwerking met de partners integraal kan plaatsvinden ondersteund door een veilige samenwerkingsomgeving. Daarnaast willen we met innovatie toegevoegde waarde leveren. De strategie is om operationele resultaten te behalen op basis van het actieplan. Met een goedgekeurd convenant, waarbij de gezamenlijke wetgeving is bepaald door alle partners, kan er nog meer impact gemaakt worden.

Strategische agenda

Het managementteam NSOC heeft daarnaast een strategische agenda vastgesteld. Binnen deze strategische agenda zijn speerpunten gedefinieerd. Eén van de speerpunten is het programma “Veilige Samenwerkingsomgeving voor het Primaire Proces” (VSO-PP). Het verbinden van het primaire proces met de juridische kaders (convenant) via technologie is binnen dit strategische programma cruciaal.

Programma-organisatie

Het programma VSO-PP bevat een viertal vier programmalijnen: Proces en werkwijze, Opleiden en trainen, Juridisch en Technologie. Elk van deze programmalijnen worden getrokken door projectleiders. Bij de programmalijn Proces en werkwijze is reeds een projectleider actief, maar de inrichting van nieuwe werkwijzen strekt zo ver dat de aanstelling van een specialist Procesbeschrijvingen nodig is om tijdig de benodigde resultaten te kunnen leveren. Om die reden zoeken we een specialist Procesbeschrijvingen voor het inrichten de werkprocessen die binnen het Primaire Proces kunnen worden onderscheiden.


Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoering vindt plaats vanuit de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.
De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijdse evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZPers worden uitgenodigd om te reageren

Voor deze opdracht is een starten o.b.v. een VOG van toepassing.

Let op: er is hier sprake van een spoedaanvraag met verstrekkende organisatorische gevolgen. Er is daarom gekozen voor een publicatie met verkortte reactietijd.


Doelstelling

Het komen tot een analyse voor het aanpakken binnen systemen, fenomenen en casuïstieken, om tot innovatie interventeis te komen. Vanwege het heimelijke karakter van deze opdracht wordt nadere informatie in het verificatiegesprek verstrekt.


Verantwoordelijkheden

Het primaire proces is de werkwijze van NSOC om tot een analyse te komen voor het aanpakken binnen systemen, fenomenen en casuïstiek, om tot innovatieve interventies over te gaan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in de brief van 15 maart jl. aan de Tweede Kamer benadrukt dat de wijze waarop NSOC en het RIEC-LIEC bestel, maar ook de andere betrokken organisaties binnen het algehele bestel van de ondermijningsaanpak, op elkaar zijn aangesloten van cruciaal belang is voor een gezamenlijke koers en het bundelen van krachten.
Er liggen reeds de nodige documenten voor de inrichting van een primair proces, maar deze dienen nog met elkaar in overeenstemming te worden gebracht en in detail te worden uitgewerkt. Bovendien is extra aandacht nodig voor de aansluiting op andere organisaties in het veiligheidsdomein.

Het primaire proces dient vervolgens te worden geïmplementeerd in de organisatie om zo tot een eenduidige werkwijze over te gaan. Een en ander in nauwe afstemming met projectleider training en opleiding.

Het is van belang dat de specialist Procesbeschrijvingen ervaring heeft met processen en samenwerkingsverbanden en in staat is om de operationele afdelingswensen en behoeften te ordenen, vast te leggen en een samenhangend primair proces neer te zetten, rekening houdend met zowel de juridische kaders voor gegevensdeling als de technologie zijde.

De specialist Procesbeschrijvingen ondersteunt de projectleider om conceptueel de verbinding te kunnen leggen met de impact aan zowel de primaire proces zijde, inclusief de aansluiting op andere organisaties, de juridische zijde als aan de technologie zijde.

De specialist Procesbeschrijvingen zal nauw samenwerken met de projectleider Primaire Proces en met de overkoepelende key-user.


Contacten

Zowel interne als externe stakeholders

Ketenpartners


Opleiding

Eis:

Aantoonbaar in het bezit van een afgerond, erkend en volwaardig diploma op minimaal WO niveau


Professionele kennis en werkervaring

Eis:

  • De kandidaat is m inimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van procesbeschrijvingen, rolprofielen en overlegvormen.
  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Data Protection Impact Analysis en de relatie met de werkprocessen
  • De kandidaat heeft aantoonbaar r uime meerjarige aantoonbare ervaring met (complex) project- en procesmatig werken
  • De kandidaat heeft aantoonbaar e rvaring met de meer specialistische functies binnen Excel

Wensen:

  • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis van processen binnen het veiligheidsdomein,
  • De kandidaat is aantoonbaar in staat van ervaring met het vertalen van de juridische en beleidsmatige context naar praktische processen voor de uitvoering
  • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaringen met samenwerkingsverbanden met overheidspartners,
  • De kandidaat is aantoonbaar in staat om de verschillende belangen van NSOC, andere organisaties in het veiligheidsdomein en afdelingen in onderlinge samenhang tegen elkaar af te wegen
  • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis en ruime ervaring met het bewaken en regie houden op alle genoemde procesniveaus

Competenties

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.


cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01/08/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31/01/2025 voor 24 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. Aantoonbaar in het bezit van een afgerond, erkend en volwaardig diploma op minimaal WO niveau Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van procesbeschrijvingen, rolprofielen en overlegvormen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Data Protection Impact Analysis en de relatie met de werkprocessen Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar ruime meerjarige aantoonbare ervaring met (complex) project- en procesmatig werken Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met de meer specialistische functies binnen Excel Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

25 %

Wens 1. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis van processen binnen het veiligheidsdomein, Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 2. De kandidaat is aantoonbaar in staat van ervaring met het vertalen van de juridische en beleidsmatige context naar praktische processen voor de uitvoering Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaringen met samenwerkingsverbanden met overheidspartners, De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 4. De kandidaat is aantoonbaar in staat om de verschillende belangen van NSOC, andere organisaties in het veiligheidsdomein en afdelingen in onderlinge samenhang tegen elkaar af te wegen De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 5. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis en ruime ervaring met het bewaken en regie houden op alle genoemde procesniveaus De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen