Interim Business Analyst

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1556
Organisatie: null
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 32
Tarief: €130,00 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 2x12 mnd
Sluitingsdatum: 22-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Context

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 mei 2022 het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) laten overgaan in Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Het NSOC had hierna als initiële opdracht om in 18 maanden zichtbare resultaten te boeken. Medio maart 2024 hebben de betrokken ministers besloten dat NSOC nog tenminste twee jaar langer blijft bestaan. Hiermee is de 18 maanden periode met een positief resultaat beoordeeld en is er door alle betrokken ministeries vertrouwen uitgesproken in de toekomst van NSOC.

Missie, visie en strategie

Het NSOC heeft als missie om samen met haar partners (lees: moederorganisaties) actief en innovatief de ondermijning te bestrijden zowel nationaal alsook internationaal waar dit Nederland raakt.

Vanuit haar visie wil NSOC samen met haar partners operationele resultaten halen op casuïstiek, fenomenen en systemen. Parallel is het van belang dat er een gezamenlijk convenant komt als juridische basis zodat de samenwerking met de moederorganisaties integraal kan plaatsvinden ondersteund door een veilige samenwerkingsomgeving. Daarnaast willen we met innovatie toegevoegde waarde leveren.

De strategie is om operationele resultaten te behalen op basis van het actieplan. Momenteel vindt de uitvoering alleen plaats onder de Wet Politie Gegevens (WPG). Met een goedgekeurd convenant, waarbij de gezamenlijke wetgeving is bepaald door alle partners, kan er nog meer impact gemaakt worden.

De moederorganisaties zijn: Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, Douane en de Koninklijke Marechaussee.

Strategische agenda

Het managementteam NSOC heeft daarnaast een strategische agenda vastgesteld. Binnen deze strategische agenda zijn negen speerpunten gedefinieerd. Eén van de speerpunten is het programma “veilige samenwerkingsomgeving voor het primaire proces” (VSO-PP). Het verbinden van het primaire proces met de juridische kaders (convenant) via technologie is binnen dit strategische programma cruciaal.


Programma

Binnen het programma VSO-PP zijn de volgende programmalijnen gedefinieerd: Proces en Werkwijze, Juridisch en Technologie. Binnen de programmalijn Proces en Werkwijze wordt met key-users samengewerkt om het primaire proces te definiëren. Aan de juridische zijde wordt samen met de zes moederorganisaties gewerkt aan het convenant, het privacy protocol en de DPIA.

Programmalijn Technologie

Binnen de programmalijn technologie wordt onder andere gewerkt aan de Architectuur, aan Privacy en Security by Design, aan Datamanagement en een aantal impact analyses. De belangrijkste impact analyse die we op dit moment aan het uitvoeren zijn betreft de fundamentele keuze voor een “Platform in combinatie met een Datacenter.”

Het team is in opbouw en bestaat momenteel uit een enterprise architect, een technisch architect en een lead Privacy en Security by Design.


Type inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdracht definitie. De uitvoering vindt plaats vanuit de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.
De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijdse evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZPers worden uitgenodigd om te reageren

Voor deze opdracht is een starten o.b.v. een VOG van toepassing.

Let op: er is hier sprake van een spoedaanvraag met verstrekkende organisatorische gevolgen. Er is daarom gekozen voor een publicatie met verkortte reactietijd.


Doelstelling

In deze opdracht geef je invulling aan het doorvertalen van de functionele requirements vanuit de huidige high-level (abstract) documentatie naar gespecificeerde requirments. Een inhoudelijke doorvertaling heeft een heimelijk karakter en wordt in het verificatiegesprek verder toegelicht.


Verantwoordelijkheden

Binnen dit programma is het van belang dat er onder andere invulling wordt gegeven aan het doorvertalen van de functionele requirements vanuit de huidige high-level (abstract) documentatie naar gespecificeerde functionele requirements. De uitkomst hiervan wordt i.i.g. gebruikt voor de volgende activiteiten:

 • Onze technische architect gebruikt deze uitkomst om de doorvertaling te kunnen maken naar de juiste technische requirements t.b.v. realisatie en implementatie
 • De uitkomst is mede input voor de pakketten van eisen om de juiste applicaties voor het samenwerkingsplatform te bepalen;
 • Het opstellen van EPIC’s, features en user stories.

Hiermee lever je een waardevolle maatschappelijk bijdrage ter voorbereiding op de realisatie van de veilige samenwerkingsomgeving ter ondersteuning van het primaire proces van NSOC op de lange termijn (5-8 jaar). Naast bovengenoemde werkzaamheden zul je betrokken worden bij andere business analyses, impactanalyses, requirements trajecten en wijzigingsvoorstellen. Een prachtige uitdaging.


Contacten

Zowel interne als externe stakeholders

Ketenpartners


Opleiding

Eis:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar opleidingen afgerond m.b.t. CCBA, Product Owner en BPMN 2.0. De kaniddaat is in staat hiervan certificaten of diploma's te overleggen om dit te onderbouwen.

Wens:

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van certificeringen o.h.g.v. business analyse (BABOK: ECBA/CBAP; of vergelijkbaar);
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis en ervaring met privacy en security, waaronder informatiebeveiliging (BIO) en dataclassificatie (VIRBI-2013) en NORA;

Professionele kennis en werkervaring

Eis:

 • De kandidaat is aantoonbaar meer dan 4 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van business- en impactanalyses en/of requirements engineering, waaronder ervaring met het ‘doorvertalen’ van functionele high-level requirements naar gespecificeerde functionele requirements;
 • De kandidaat is aantoonbaar meer dan 8 jaar aantoonbare ervaring binnen de (inter)nationale overheid;
 • De kandidaat is aantoonbaar meer dan 4 jaar aantoonbare ervaring in projecten en/of programma’s in vergelijkbare rol;
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van e rvaring met Agile/Scrum en het vastleggen/uitwerken van Epics, Features en User Stories.

Wens:

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis van het veiligheidsdomein en binnen dit domein van intelligence processen;
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaringen met samenwerkingsverbanden met overheidspartners;

Competenties

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.


cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.

Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.


Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.


Geheimhoudingsverklaring

De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.


Tarieven

Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.


Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.


Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01/08/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 01/02/2025 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 130,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Kwaliteit (eisen)

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 2. De kandidaat heeft aantoonbaar opleidingen afgerond m.b.t. CCBA, Product Owner en BPMN 2.0. De kandidaat is in staat hiervan certificaten of diploma's te overleggen om dit te onderbouwen. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is aantoonbaar meer dan 4 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van business- en impactanalyses en/of requirements engineering, waaronder ervaring met het ‘doorvertalen’ van functionele high-level requirements naar gespecificeerde functionele requirements; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. De kandidaat is aantoonbaar meer dan 8 jaar aantoonbare ervaring binnen de (inter)nationale overheid; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat is aantoonbaar meer dan 4 jaar aantoonbare ervaring in projecten en/of programma’s in vergelijkbare rol; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met Agile/Scrum en het vastleggen/uitwerken van Epics, Features en User Stories. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)

35 %

Wens 1. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis van het veiligheidsdomein en binnen dit domein van intelligence processen; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

30 %

Wens 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaringen met samenwerkingsverbanden met overheidspartners; Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van inhoudelijke kennis en ervaring met privacy en security, waaronder informatiebeveiliging (BIO) en dataclassificatie (VIRBI-2013) en NORA; Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 4. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van certificeringen o.h.g.v. business analyse (BABOK: ECBA/CBAP; of vergelijkbaar); Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen