Procesontwerper project Crime Scripting

Logo van de Nederlandse politie, met het woord "politie" in blauw met een embleem van een open boek en een vlam erboven.

Aanvraagnummer: 1375
Organisatie: Nationale Politie
Locatie: Nationale Politie
Uren per week: 36
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: ja, 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 17-05-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De Zeehavenpolitie van Rotterdam wil de aanpak van ondermijning in de haven versterken door opgedane kennis uit legitieme logistieke processen vast te leggen in een systeem. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de wijze waarop criminelen hier misbruik van maken. In deze vorm van crime scripting leggen we geen persoonsgerichte kennis vast, maar fenomeengerichte kennis die breder gedeeld kan worden. Het gaat niet om wie, maar om wat en hoe. Havenspecialisten leveren deze kennis aan, die omgezet wordt in procesmodellen waarin inhoudelijke informatie, betrokken actoren, rollen en kwetsbaarheden worden vastgelegd. Het model geeft de lezer inzicht in het misbruik van kwetsbaarheden in de logistieke processen in de haven en geeft input om de kwetsbaarheden te dichten.

Je wordt als procesontwerper toegevoegd aan het projectteam Crime Scripting van de Zeehavenpolitie en hebt daarin een zelfstandige rol als procesontwerper. Samen met het projectteam draag je er zorg voor dat crime scripting bij de Zeehavenpolitie steeds meer vorm krijgt.

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden. Het projectteam Crime Scripting werkt vanaf de Sint-Jobsweg in Rotterdam in het hoofdbureau van de Zeehavenpolitie. Hybride werken is mogelijk in overleg. Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit kan maximaal 16 weken duren waardoor bovenstaande startdatum een fictieve startdatum betreft. Starten kan zoveel eerder als mogelijk, na doorlopen van de screening

Doelstelling

Je levert procesbeschrijvingen op die worden benut om tactische en strategische analyses te maken. De procesbeschrijvingen worden aan de community van rechercheurs en specialisten ter beschikking gesteld om kennis over logistieke processen en gebruikte modus operandi (onderling) te delen. De procesbeschrijvingen vormen de basis voor het maken van keuzes in opsporingsonderzoeken en voor het inzetten van publiek-private samenwerking om de weerbaarheid van de haven te verhogen. De opdracht is afgerond wanneer de opgedane kennis uit legitieme logistieke processen en de manier waarop criminelen hier misbruik van maken zijn vastgelegd in het systeem en operationeel is gesteld.

Verantwoordelijkheden

Je legt proactief contact met havenspecialisten binnen en buiten de Zeehavenpolitie, neemt interviews af en organiseert workshops om informatie op te halen. Je zet de kennis die de havenspecialisten aanleveren om in procesbeschrijvingen. Je legt deze kennis, actoren, rollen en kwetsbaarheden vast in het systeem en stelt vast of de procesbeschrijving compleet is. Met betrokken specialisten stem je af hoe blinde vlekken ingevuld kunnen worden. Je werkt volgens een vooraf vastgestelde planning en informeert de projectleider over voortgang en resultaten. Bij de vastlegging van de kennis werk je volgens de afgesproken korpsbrede conventies, aangevuld met lokale afspraken.

Contacten

Je onderhoudt contact met het Expertisecentrum Architectuur binnen het Politiedienstencentrum waar andere procesontwerpers en -architecten werkzaam zijn en blijft zo op de hoogte van relevante ontwikkeling in het vak en beleid.

Opleiding

Eis:

De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal hbo-niveau in de richting bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica. Wens: De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal WO-niveau in de richting bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica. - 20%

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van architectuur- of procesontwerp.
 • Wensen:
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met modelleren in ArchiMate en BPMN en het digitaliseren van processen. - 40%
 • De kandidaat heeft een lean six sigma certificering of gelijkwaardig. - 5% De kandidaat heeft een TOGAF-certificering - 5% De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. -30% Waar nodig volg je (aanvullende) trainingen en cursussen.

  Competenties

  • Probleemanalyse
  • Resultaatgerichtheid
  • Systeemdenken
  • Samenwerken

  cv informatie

  Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

  U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word. Inhuurdesk Politie behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

  Bewijsmiddelen

  Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun Offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de Inhuurdesk bewijsmiddelen te overleggen. De inhuurdesk stelt de Inschrijver hiervan op de hoogte middels een schriftelijk verzoek. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de Offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.

  Geheimhoudingsverklaring

  De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat binnen de termijn van 7 kalenderdagen na het ontvangen van de definitieve gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.

  Tarieven

  Zoals vermeld in de Voorwaarden inzake inhuur derden geldt expliciet dat bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten, verblijfskosten, parkeerkosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de Politie voor vergoeding in aanmerking komt.

  De mogelijkheid tot tariefsindexatie is voor aanvragen welke per 01-01-2023 op de markt worden uitgezet, aangepast. De Inhuurvoorwaarden worden hier tekstueel z.s.m. op aangepast. De wijziging houdt in dat iedereen ná 2 jaar inzet op dezelfde aanbesteding, bij verlenging na 2 jaar automatisch wordt geïndexeerd. Dit gebeurt middels het dan geldende meest recente, definitieve CBS cijfer, ongeacht in welke maand dit is.

  Screening

  Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

  In artikel 10 van de Voorwaarden Offerteprocedure zijn de voorwaarden van de screening van de Externe van de Leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de Inleenopdracht opgenomen. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. In geval van een eventueel bezwaar tegen een negatief screeningsresultaat dan wel de weigering van een VOG zal dit de voortgang van de offerteprocedure niet opschorten. De Politie wacht de beslissing op bezwaar niet af. Een negatief screeningsresultaat of een weigering van een VOG zal leiden tot het intrekken van het voornemen tot gunning aan de Leverancier die dit betreft.

  Beschikbaarheid

  De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Prijs (eisen)

  Maximaal: € 90,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Kwaliteit (eisen)

  Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.
  Eis 2. De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal hbo-niveau in de richting bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.
  Eis 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van architectuur- of procesontwerp. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
  Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

  Gunningscriteria (wensen)

  35 %
  Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met modelleren in ArchiMate en BPMN en het digitaliseren van processen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
  15 %
  Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.
  20 %
  Wens 3. De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal WO-niveau in de richting bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Geen WO opleiding 3/5= Wel WO opleiding maar niet in de gevraagde richting 5/5= Zowel WO opleiding als in de gevraagde richting
  15 %
  Wens 4. De kandidaat heeft een lean six sigma certificering of gelijkwaardig. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja
  15 %
  Wens 5. De kandidaat heeft een TOGAF-certificering. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Nee 5/5= Ja

  Geldende voorwaarden

 • -Template inleenopdracht.pdf
 • 20180503 ARVODI 2018.pdf
 • 20191115 Algemene Gebruiksvoorwaarden Applicatie Inhuurdesk Politie 4.0.pdf
 • 20191115 Begrippenlijst Applicatie Inhuurdesk Politie 3.0.pdf
 • 20230526 Voorwaarden inzake inhuur derden 6.1.pdf
 • 20230526 Voorwaarden Offerteprocedure 5.1.pdf
 • 3. vb_alg_model_tussenkomst.pdf
 • 4. vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z5ed2022.pdf
 • Privacy statement Inhuurdesk Politie_20211210.pdf
 • Planning

  08-05-2024
  14-05-2024 08:00
  14-05-2024 23:59
  17-05-2024
  17-05-2024 00:00
  31-07-2024 23:59