Programmamanager clean energy hubs

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1167
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Arnhem
Uren per week: gemiddeld 16 uur
Tarief: €100 - €110 per uur
Duur van de opdracht: 11 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 12-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Beschikbaarheid

Externe is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 voor gemiddeld 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 25 %
Gewicht van kwaliteit : 75 %

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 3 van Externen samengesteld.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met programmamanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen mogen hier weer worden gebruikt. Externe kan tenminste 5 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met programmamanagement (10 punten) Externe kan 4 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met programmamanagement (8 punten) Externe kan 3 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met programmamanagement (6 punten) Externe kan 2 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met programmamanagement (4 punten)
30 %
Externe heeft aantoonbaar ervaring met het adviseren van en/of leidinggeven aan projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen en/of verduurzaming in mobiliteit en transport, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De opdrachten/projecten eerder genoemd in de toelichting op de eisen mogen hier weer worden gebruikt. Externe kan tenminste 3 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het adviseren van en/of leidinggeven aan projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen en/of verduurzaming in mobiliteit en transport (10 punten) Externe kan 2 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het adviseren van en/of leidinggeven aan projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen en/of verduurzaming in mobiliteit en transport (6 punten) Externe kan 1 opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het adviseren van en/of leidinggeven aan projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen en/of verduurzaming in mobiliteit en transport (4 punten) Externe heeft geen ervaring opgedaan met het adviseren van en/of leidinggeven aan projecten op het gebied van alternatieve brandstoffen en/of verduurzaming in mobiliteit en transport (0 punten)
30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met projecten/opdrachten in de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 3 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met projecten/opdrachten in de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (10 punten) Externe kan 2 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met projecten/opdrachten in de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (6 punten) Externe kan 1 opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met projecten/opdrachten in de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (4 punten) Externe heeft geen ervaring opgedaan met projecten/opdrachten in de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven (0 punten)

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 100,00
Maximaal: € 110,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

1. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.

2. Netwerken: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.

3. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

4. Adviesvaardigheden: Je probeert iets in een organisatie te veranderen of te verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt.

5. Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.

De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

  • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
  • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
  • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe  kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 3 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdagochtend 22 mei en op donderdagochtend 23 mei 2024. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase  gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase  gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de  Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 25 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 25 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.