Regisseur Brabants Programma Landelijk Gebied

Rode banner met witte tekst met de tekst "provincie noord-brabant" in hoofdletters.

Aanvraagnummer: 724
Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Locatie: s-Hertogenbosch
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-5-2024 t/m 1-11-2024
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 15-04-2024 06:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Er ligt een grote opgave om te komen tot een vitaal landelijk gebied, met een gezonde natuur, een robuust bodem- en watersysteem, lage impact op het klimaat en met perspectief voor de landbouw. Dit vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak. Daarvoor zal zowel de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) als de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) doorontwikkeld moeten worden naar een integrale aanpak voor het gehele landelijk gebied van Brabant.

In het landelijke Coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om onze unieke natuur te beschermen, het verlies van biodiversiteit te herstellen en perspectief aan de agrarische sector te bieden. Daarvoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied in het leven geroepen (NPLG) met een transitiefonds waarin tot 2035 ca. € 25 miljard beschikbaar komt. Het Rijk legt in het NPLG structurerende keuzes en richtinggevende (regionale) doelen vast zodat landelijke doelen worden gehaald. Het NPLG vormt de basis voor de uitwerking van de integrale gebiedsprogramma’s onder regie van de provincies. Vanuit het Rijk ligt het verzoek bij de provincies om te komen tot deze provinciale gebiedsprogramma’s.

Als regisseur Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) ben je verantwoordelijk voor het opstellen en laten vaststellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied. Hierbij nadrukkelijk rekening houdend met de andere ruimteclaims in het landelijk gebied, zoals duurzame energieopwekking en woningbouw.

Het belang van een kwalitatief goed Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) is groot. Op basis van het BPLG zal namelijk een beroep worden gedaan op het (landelijke) Transitiefonds Landelijk Gebied. Het BPLG is bepalend voor de bijdrage uit het fonds die in Noord-Brabant kan worden ingezet. Samen met alle betrokken gebiedspartners kom je tot een gezamenlijke koers, ruimtelijke keuzes, doelen en maatregelen, zodat via een gedragen aanpak de transitie van het Brabants landelijk gebied waar wordt gemaakt. De planning is dat er in september 2024 een Ontwerp BPLG wordt vastgesteld, wat daarna richting een Definitief Ontwerp BPLG gaat in het eerste kwartaal van 2025.


Wat ga je doen?

Als Regisseur BPLG ben je verantwoordelijk voor o.a.:

 • In nauw overleg met de Brabantse gebiedspartners opstellen en laten vaststellen van het Brabants Programma Landelijk Gebied;
 • Zorgen voor de regie op het interne en externe proces en de besluitvorming bij zowel de provincie als het Rijk.


Tevens is het kernteam in nauw overleg met het Rijk, andere provincies en de betrokken gebiedspartners, zoals o.a. waterschappen, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, gemeenten, ZLTO en agrariërs. Voor deze stevige en risicovolle interbestuurlijke opgave is een goede horizontale samenwerking met onze gebiedspartners cruciaal en is stevige regie op de verticale Rijkssturing en de verantwoording van het doelbereik nodig. Het BPLG is dé schakel in de interbestuurlijke samenwerking tussen Rijk en regio.


Met wie werk je samen?

In deze rol heb je veel bewegingsruimte met een ruime beslissingsbevoegdheid. Je krijgt het mandaat om grotendeels zelfstandig te opereren met het bestuur (PS/GS) en de  ambtelijke organisatie (directie, programmamanagers). Daarnaast werk je samen met andere overheden (gemeenten, waterschappen, etc.), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Je opereert zelfstandig in een complex ambtelijk en bestuurlijk krachtenveld (GS en PS, en bestuurlijke partners in Brabant en van het Rijk), maar wel steeds in overleg met de coördinerend programmamanagers en onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers vanuit de beleidsprogramma’s Natuur, Water & Bodem, Stikstof, Landbouw & Voedsel, Wonen, Werken & Leefomgeving en Milieu & Energie.

Om jou heen heb je een kernteam dat nauw samenwerkt met de collega’s van de beleids- en realisatieprogramma’s.

Weging prijsdeel: 15 %

Werk en denkniveau

Kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau, opgedaan door middel van opleiding en/of ervaring. Dit blijkt uit CV.
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau (15 %)
 • Geen academisch werk- en denkniveau (1 %)
Weging: 15 %

Werkervaring met programmatisch werken

Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met programmatisch werken. Dit blijkt uit het CV
 • 10 jaar ervaring (15 %)
 • 5<10 jaar ervaring (7 %)
 • 1-5 jaar ervaring (5 %)
Weging: 15 %

Werkervaring op beleidsveld natuur

Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring op beleidsveld natuur en minimaal één van de volgende beleidsvelden: water, klimaat, ruimte en landbouw. Dit blijkt uit het CV.
 • 5 jaar (15 %)
 • 3-5 jaar (7 %)
 • 1-3 jaar (3 %)
Weging: 15 %

werkervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke organisatie

Kandidaat beschikt over werkervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke organisatie van minimaal 1000 fte. Dit blijkt uit het CV.
 • 10 jaar (15 %)
 • 8-10 jaar (7 %)
 • 4-8 jaar (6 %)
 • 1-4 jaar (3 %)
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.

2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.

3) Competenties zoals verbindend, proactief, resultaatgericht, vernieuwend, organisatievermogen en stressbestendig: maximaal 10 punten.


Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.


We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.


Weging: 25 %
We streven er naar om de gesprekken te houden op donderdag 18 april a.s.