Toezichthouder asbest (BOA)

Logo van Omgevingsdienst Regio Nijmegen met een gestileerde afbeelding van een landschap met blauwe, groene en bruine lagen en de naam van de organisatie ernaast.

Aanvraagnummer: 1352
Organisatie: Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Locatie: ODRN
Uren per week: 36
Tarief: €75 - €80 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) van start gegaan. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

We zijn voor ons team asbest op zoek naar een inspecteur asbest die de controles uitvoert op sloopmeldingen (asbest) en de bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke opvolging van overtredingen van de geldende asbestregelgeving invulling geeft. Daarnaast dient de inspecteur ervaring te hebben met de uitvoering van bouwcontroles en het behandelen van klachten.

Verantwoordelijkheden

• Zelfstandig uitvoeren van integrale controles op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van asbest en het controleren van (sloop)vergunningen, meldingen en mutaties
• Het inzetten van opsporings- en politiebevoegheden(BOA bevoegdheden) in het kader van de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van de asbestregels.
• Het opstellen van schriftelijke controlerapporten aan de hand waarvan afspraken schriftelijk worden bevestigd;
• Zelfstandig brieven opstellen richting uitgaande bedrijven of burgers;
• Voorlichting geven en informatie verstrekken;
• Uitvoeren administratieve werkzaamheden en beheren geautomatiseerde bestanden;

• Bijdragen leveren aan de vertaling van deze ontwikkelingen naar de toepassing van het handhavingsbeleid, regelgeving en procedures. • In samenwerking met een handhavingsjurist en/of het Openbaar ministerie afhandelen van handhavingszaken; • Afhandelen van klachten; • Zorgdragen voor afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers; • Plannen en bewaken van de termijnen van de lopende processen en het gevraagd en ongevraagd adviseren daar waar knelpunten en/of verbeter kansen zijn;

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-07-2024 tot en met 31-12-2024 voor 36 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
3 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar
MBO/HBO- werk en denkniveau
Kennis van het BBL en de overige wet- en regelgeving op het terrein van asbest.
Kennis en ervaring met verwerken van rapporten in automatiseringssystemen, bij voorkeur Open Wave

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

45 %
Relevante MBO/HBO-opleiding (bijvoorbeeld MTS/HTS bouwkunde)
25 %
ABW-I (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht), getuigschrift BOA en bewijs van bijhouden BOA bevoegdheid. Certificaten asbestdeskundigheid.
20 %
3 jaar relevante werkervaring
10 %
Regionale kennis en ervaring met Corsa en Open Wave

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 75,00
Maximaal: € 80,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

De competenties waar de externe in het interview op wordt getoetst zijn:
1. Overtuigingskracht
2. Zelfstandigheid
3. Resultaatgerichtheid
4. Omgevingsbewustzijn
5. Oordeelsvorming
6. Flexibiliteit
7. Klantgerichtheid
8. Bestuurlijke sensitiviteit

De externe wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:
Zeer goed 10
Goed 8
Voldoende 6
Onvoldoende 4
Ruim onvoldoende 2

In totaal zijn er 8 competenties. De externe kan op deze vraag daardoor maximaal 80 punten scoren.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.