Toezichthouder monumenten

Logo van Omgevingsdienst Regio Nijmegen met een gestileerde afbeelding van een landschap met blauwe, groene en bruine lagen en de naam van de organisatie ernaast.

Aanvraagnummer: 1356
Organisatie: Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Locatie: ODRN
Uren per week: 24-32
Tarief: €80 - €95 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) van start gegaan. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water.

We zijn voor de afdeling Toezicht & Handhaving Bouwen, Reclame, Inrit & Sloop op zoek naar een toezichthouder monumenten met affiniteit gebouwd erfgoed. De kandidaat heeft ervaring in het uitvoeren van monumentencontroles, het afhandelen van handhavingszaken en het behandelen van klachten op het gebied van monumenten. Bij werkzaamheden waarbij ook bouwen een onderdeel is werk je samen met een collega toezichthouder bouw.

Verantwoordelijkheden

• Zelfstandig uitvoeren van monumentencontroles op de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, Woningwet, Huisvestingswet, strijdigheid bestemmingsplan.
• Ter plaatse inspecteren van de bouwkundige voorzieningen, het zo nodig aanzeggen van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen;
• Het opstellen van schriftelijke controlerapporten aan de hand waarvan afspraken schriftelijk worden bevestigd;
• Zelfstandig brieven opstellen richting uitgaande bedrijven of burgers;
• Voorlichting geven en informatie verstrekken;
• Uitvoeren administratieve werkzaamheden en beheren geautomatiseerde bestanden;
• In samenwerking met een handhavingsjurist het afhandelen van handhavingszaken;
• Afhandelen van klachten;
• Zorgdragen voor afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers;
• Plannen en bewaken van de termijnen van de lopende processen en het gevraagd en ongevraagd adviseren daar waar knelpunten en/of verbeter kansen zijn;
• Bijdragen leveren aan de vertaling van deze ontwikkelingen naar de toepassing van het handhavingsbeleid, regelgeving en procedures.
• Afhandelen van vragen van burgers.
• Onderhouden van contacten met (erfgoed)medewerkers van gemeenten.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 10 juni 2024 tot en met 31december 2024 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel 1 keer met een half jaar worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Minimaal 3 aar relevante werkervaring op het gebied van bouwen en monumenten
HBO- werk en denkniveau in een relevante richting. Je beschikt over een specifieke opleiding op het gebied van restauratie en erfgoed
Specialistische opleiding in erfgoed en cultuurhistorie in de bouw Aantoonbare kennis van herstel bouw Aantoonbare kennis van restauratie filosofieën, historie van het gebied, stedenbouwkundige geschiedenis en karakteristieken
Kennis en ervaring met verwerken van rapporten in automatiseringssystemen, bij voorkeur Open Wave

Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %
Relevante HBO-opleiding
30 %
Specialistische opleiding in erfgoed en cultuurhistorie in de bouw Aantoonbare kennis van herstel bouw Aantoonbare kennis van restauratie filosofieën, historie van het gebied, stedenbouwkundige geschiedenis en karakteristieken
20 %
3 jaar relevante werkervaring
10 %
Regionale kennis en ervaring met Corsa en Open Wave

Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 95,00
Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

1

De competenties waar de externe in het interview op wordt getoetst zijn:
1. Overtuigingskracht
2. Zelfstandigheid
3. Resultaatgerichtheid
4. Omgevingsbewustzijn
5. Oordeelsvorming
6. Flexibiliteit
7. Klantgerichtheid
8. Bestuurlijke sensitiviteit

De externe wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:
Zeer goed 10
Goed 8
Voldoende 6
Onvoldoende 4
Ruim onvoldoende 2

In totaal zijn er 8 competenties. De externe kan op deze vraag daardoor maximaal 80 punten scoren.

Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.