Vergunningverlener Omgevingswet / Natuur / soortenbescherming (4x)

Logo van provincie Gelderland met de naam in donkerblauwe tekst onderstreept door twee horizontale lijnen.

Aanvraagnummer: 1323
Organisatie: Provincie Gelderland
Locatie: Provincie Gelderland
Uren per week: 20 - 40 uur
Tarief: €75 - €95 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 29-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor soortenbescherming. Tot en met 31 december 2023 was soortenbescherming een onderdeel in de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanaf 1 januari 2024 is soortenbescherming een onderdeel in de Omgevingswet. De afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voert deze taken uit en we werken samen met ruim 100 collega’s aan een duurzame leefomgeving. Het team vergunningverlening richt zich binnen de afdeling op het beoordelen van vergunningen en ontheffingen voor onder andere beschermde flora en fauna, Natura 2000, grondwater en ontgrondingen. Team handhaving houdt toezicht op basis van deze vergunningen en op basis van meldingen en andere signalen. In dit team zijn ook de juridische adviseurs ondergebracht.

Op dit moment is er binnen het team vergunningverlening sprake van extra capaciteitsbehoefte in verband met het willen wegwerken van achterstanden.

Daarom zijn we op zoek naar meerdere (junior en ervaren) vergunningverleners Omgevingswet/Natuur voor de soortenbescherming die voor minimaal 20 uur en maximaal 40 uur per week beschikbaar zijn. We verwachten flexibiliteit in inzetbaarheid gedurende de opdracht. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een vergunningverlener Omgevingswet/Natuur/soortenbescherming bestaan met name uit:

 • Het verrichten van werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening voor de soortenbescherming;
 • Beoordelen van quickscans en activiteiten plannen die door initiatiefnemers zijn ingediend voor een ontheffingsaanvraag ihkv soortenbescherming; Het zelfstandig opstellen van vergunningbesluiten ondersteund door interne adviseurs (juristen/specialisten); Deelnemen aan eventueel overleg in trajecten van vergunningaanvragen met externe partijen; Ondersteunen in juridische procedures.

  Beschikbaarheid

  Externe is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 20 - 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 5 augustus 2024 inzetbaar is voor 20 - 40 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Overige eisen

  U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
  Externe beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denk niveau opgedaan door een afgeronde HBO opleiding in de richting van ecologie, biologie of een daaraan verwante richting of door een afgeronde MBO opleiding in de richting van ecologie, biologie of een daaraan verwante richting aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring als ecoloog. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald. In het geval van een aanverwante richting graag aantonen waarom de richting aanverwant is aan de richting ecologie of biologie. In het geval van een afgeronde MBO opleiding ook de aanvullende werkervaring als ecoloog beschrijven.
  Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 6 maanden werkervaring (opgedaan in de periode 2020 - heden) met het beoordelen van Wet natuurbescherming aanvragen en/of het opstellen van aanvragen van Wet natuurbescherming vergunningen of ontheffingen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 6 maanden werkervaring voldoet. Gevraagde ervaring blijkt concreet uit: • Kan zelfstandig een Wet natuurbescherming (of Omgevingswet/flora en fauna) aanvraag beoordelen op ontvankelijkheid. • Kan zelfstandig een Wet natuurbescherming (of omgevingswet/flora en fauna) besluit (weigering/vergunning/ontheffing) opstellen. • Kan zienswijzen beantwoorden en verwerken in een definitief besluit.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 30 %
  Gewicht van kwaliteit : 70 %

  Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de TOP 8 van Externen samengesteld.

  De EMVI komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria Kwaliteit

  60 %
  Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als beoordelaar van aanvragen op het gebied van soortenbescherming, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft minimaal 2 jaar ervaring als beoordelaar van aanvragen op het gebied van soortenbescherming (10 punten) Externe heeft 1 tot 2 jaar ervaring als beoordelaar van aanvragen op het gebied van soortenbescherming (6 punten) Externe heeft 0 tot 1 jaar ervaring als beoordelaar van aanvragen op het gebied van soortenbescherming (4 punten) Externe heeft geen ervaring als beoordelaar van aanvragen op het gebied van soortenbescherming (0 punten)
  30 %
  Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van ecologie of biologie of een daaraan verwante richting, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald. Externe beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van ecologie of biologie of een daaraan verwante richting (10 punten) Externe beschikt niet over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van ecologie of biologie of een daaraan verwante richting (0 punten)
  10 %
  Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met Gelderse Natura 2000 gebieden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met Gelderse Natura 2000 gebieden (10 punten) Externe heeft geen ervaring met Gelderse Natura 2000 gebieden (0 punten)

  Gunningscriterium Prijs

  Minimaal: € 75,00
  Maximaal: € 95,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

  1. Flexibiliteit: Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken. Je bent stressbestendig en kan omgaan met tegenslagen.
  2. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
  3. Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
  4. Oplossingsgericht: Je zoekt op besluitvaardige wijze naar oplossingen, hierbij rekening houdend met achterliggende problemen. Je laat je niet snel uit het veld slaan door problemen, maar pakt deze direct aan. Niet denken in problemen, maar in oplossingen voor problemen.
  5. Oordeelsvorming : Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen.

  De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

  • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie - 10 punten
  • Voldoet voldoende aan competentie - 5 punten
  • Voldoet onvoldoende aan competentie - 0 punten

  In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

  Interviewfase

  Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 8 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

  Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan acht Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 8 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan acht Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 8 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan acht Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 8 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

  Wanneer Externe geen uitnodiging ontvangt voor een interview dan kan hij/zij ervan uitgaan niet te behoren tot de Top 8 en dus niet in aanmerking te komen voor een interview.

  De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandagmiddag 10 juni en op don derdagmiddag 13 juni 2024 . Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven op straffe van uitsluiting van de Offerteprocedure. Indien Externe conform het hiervoor gestelde heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de data waarop het interview zal plaatsvinden, zal in onderling overleg bepaald worden, wanneer het interview met deze Externe wel zal kunnen plaatsvinden. In ieder geval dient het interview op een zodanige datum plaats te vinden, dat de datum waarop de Inhuuropdracht dient te starten, zoals vermeld in de Offerteaanvraag, niet dient te worden uitgesteld.

  De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op kwaliteit en prijs uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien deze totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

  In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Provincie Gelderland zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

  Indien Provincie Gelderland van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Provincie Gelderland de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht. Daarnaast dient de Externe minimaal een score van 25 punten te behalen op alle competenties. Indien een Externe minder dan 25 punten behaalt, zal Provincie Gelderland de Externe eveneens uitsluiten van gunning van de Opdracht. Tenslotte is te allen tijde het gestelde in artikel 7.5 van de Voorwaarden Offerteprocedure WerkenInGelderland van toepassing.

  In bovengenoemde gevallen heeft Provincie Gelderland het recht maar niet de verplichting om een of meerdere andere Externen uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zouden komen.

  De interviews worden uitgevoerd door minimaal 2 medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hierboven genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.