Gebiedsmanager Valkenburgse Meer e.o.

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 1507
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 24
Tarief: €140 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 1 jaar
Sluitingsdatum: 21-05-2024 14:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Op het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg - midden in de Randstad en omgeven door natuur – worden de komende jaren 5.600 woningen met voorzieningen gebouwd. Hierbij is het o.a. belangrijk dat er aandacht is voor een groene leefomgeving en ruimte voor recreatie en werkgelegenheid. Daarom werkt Katwijk aan een bredere gebiedsontwikkeling.

Naast 5.600 woningen wordt er een hightech bedrijvenpark Unmanned Valley ontwikkeld. Ook de naastgelegen gebieden Mient Kooltuin en het gebied Valkenburgse Meer, Zijlhoek en de Woerd en de Tjalmastrook (hierna: Valkenburgse Meer en omgeving) worden (her-)ontwikkeld. Op dit moment stellen we omgevingsplannen en ontwikkelstrategieën op, werken we routestructuren uit en denken we na over de energievoorziening zodat een aantrekkelijk woon- werk- en recreatiegebied ontstaat. Om de drie gebieden (woningbouwlocatie, Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer e.o.) te realiseren wil de gemeente Katwijk een gebiedsmanager inhuren die enthousiast wordt van het waarmaken van deze prachtige uitdaging. Het Valkenburgse Meer en omgeving is gericht op recreatie en toerisme en vormt een recreatieve parel met aantrekkingskracht voor de omgeving. De fijnmazige (recreatieve) verbindingen om het Meer worden versterkt en is gericht op het Meer. In Zijlhoek en de Woerd ontstaat een combinatie van wonen en werken; een hoogwaardig woon-werkpark-campus- in een duurzame groene omgeving. De Tjalmastrook behoudt het dorpse karakter en biedt ruimte aan initiatieven van lokale ondernemers. Hier kan een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en lokale voorzieningen met een gezellige informele sfeer ontstaan. Naast dat de deelgebieden ieder een eigen identiteit krijgen, gaan ze elkaar versterken. De verbindingen tussen de deelgebieden en de functies wonen, werken, onderwijs, ontwikkeling, recreatie en natuur maken het gehele plangebied een samenhangend geheel.

Programma Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV)

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Valkenhorst is belegd bij het programmateam GOV. Dit programmateam staat onder leiding van een programmadirecteur en in het team zijn ook de andere IPM rollen ingevuld. De gebiedsmanagers maken deel uit van het programmateam.


Verantwoordelijkheden

Om de drie gebieden, woningbouwlocatie Valkenhorst, Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer e.o., te realiseren heeft de gemeente Katwijk een programmaorganisatie GOV ingericht waar de drie deelgebieden onder vallen. Dit Programma wordt aangestuurd door een Programmadirecteur. Per deelgebied is er een gebiedsmanager.

Het deelgebied Valkenburgse Meer e.o. is gericht op bedrijvigheid, recreatie, wonen en toerisme en vormt een recreatieve parel met aantrekkingskracht voor de omgeving.

Voor de rol van gebiedsmanager Valkenburgse Meer e.o. zijn we op zoek naar een ervaren gebiedsmanager die enthousiast wordt van het waar maken van deze prachtige ontwikkeling vanuit het bestaand gebied. Het gaat hier om een gebiedstransformatie.

Als gebiedsmanager Valkenburgse Meer e.o. ben je o.a. verantwoordelijk voor:

  • het tot stand komen van de ontwikkeling vanaf de initiatieffase tot aan de realisatiefase en je stuurt daarbij op de GROTICK aspecten. Je doet dit samen met onze partners. Je stuurt daarbij op de reeds overeengekomen kaders en afspraken;
  • de totstandkoming van een ontwikkelstrategie voor dit gebied ;
  • het zorgdragen voor draagvlak voor deze strategie onder de stakeholders;
  • de invulling van de randvoorwaarden die deze strategie mogelijk moeten maken;
  • het aanspreekpunt voor stakeholders binnen het gebied en stakeholders op de raakvlakken van het gebied;
  • de samenwerking met de lijnorganisatie voor de ontwikkeling teneinde de kaders beschikbaar te krijgen voor de ontwikkeling;
  • de aansturing van één of meerdere projectleiders. Je initieert de voorbereiding van projecten en zorgt voor borging van alle (GROTICK) aspecten;
  • advisering (on)gevraagd via de programmadirecteur van het college van B&W, de gemeenteraad en directie voor het maken van keuzes.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025 voor 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?

Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau


Prijs (eisen)

Maximaal: € 140,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

20 %

Een afgeronde opleiding op wo-masterniveau (20 punten).

35 %

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar werkervaring als gebiedsmanager/ projectmanager binnen een gemeente waarin de aandachtsgebieden woningbouw, recreatie en bedrijvigheid samenkomen.Omschrijf dit duidelijk in het cv.

45 %

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als gebiedsmanager/projectmanager binnen een grootschalige gebiedsontwikkeling (minimaal 500 woningen). Maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv middels het beschrijven van budgettering, het contact met stake- en shareholders en een omschrijving van het resultaat binnen de opdracht gebiedsontwikkeling.


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1.Verantwoordelijkheid
2. Regisseren
3. Samenwerken
4. Resultaatgerichtheid


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De interviews zijn gepland voor:
- 1e gespreksronde: woensdag 22 mei van 9 tot 12 uur
- 2e gespreksronde: vrijdag 24 mei vanaf 16 uur

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.