Griffier

Logo van de gemeente wijk bij duurstede, met gestileerde zwarte tekst en abstracte lijntekeningen erboven.

Aanvraagnummer: 719
Organisatie: Gemeente Wijk bij Duurstede
Locatie: Wijk bij Duurstede
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 10-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht
Wegens omstandigheden zoeken wij een tijdelijke (plaatsvervangende) Griffier voor een termijn van 3 a 4 maanden (is de verwachting), per zo spoedig mogelijk.

De gemeente Wijk bij Duurstede betekent werken in een dynamische gemeente, sámen met de kracht van inwoners en ondernemers. De griffier is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie, met de volgende zes kerntaken: de griffier:

 1. Draagt zorg voor inhoudelijke, procesmatige, logistieke, procedurele ondersteuning van de raad. Levert strategisch dan wel tactisch/operationeel advies en bijstand, heeft een sturende rol op processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie en draagt bij aan de ontwikkeling van de raad.
 2. Is intern en extern, specifiek ook voor de lokale samenleving en regionale samenwerkingsverbanden, aanspreekpunt voor de raad en ondersteunt de raad, de rekenkamercommissie en commissies als bedoeld in de artikelen 82 en 84 van de Gemeentewet bij de kader stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol. Creëert draagvlak voor beleid;
 3. Geeft integraal leiding aan de griffie;
 4. Vervult een schakelfunctie tussen de raad en college, gemeentesecretaris en ambtelijke organisatie;
 5. Is eindverantwoordelijk voor de griffie;
 6. Is secretaris van de rekenkamercommissie.

Daarnaast heeft de griffier van Wijk bij Duurstede een aantal specifieke opgaven:

 • De griffier draagt in belangrijke mate bij aan verbinding en samenwerking, zowel binnen de raad, als tussen raad en college, ambtelijke organisatie en griffie, de gemeentelijke organisatie en burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De griffier weet hiervoor in elke situatie de meest effectieve communicatiestijl in te zetten;
 • De griffier doet voorstellen voor verdere verbetering/verandering van de werkprocessen van de raad. De griffier heeft een goed gevoel voor breed gedragen behoefte aan verbetering/verandering. De griffier weet deze behoefte adequaat te inventariseren, komt met gepaste voorstellen voor verbetering/verandering en stuurt op resultaat;
 • De griffier investeert samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris in een strategische 'driehoek', met visie op de relatie tussen de lokale overheid en de lokale samenleving;
 • Daarnaast is de griffier de rechterhand en eerste adviseur van de burgemeester in haar rol als voorzitter van de raad, zowel bij voorbereiding, tijdens vergadering als bij eventuele nazorg bij vergaderingen van de gemeenteraad;
 • Het griffieteam bestaat uit goed opgeleide, gemotiveerde en collegiale medewerkers. De griffier koestert het onderlinge vertrouwen, versterkt het functioneren van het team als geheel en van de individuele leden van het team, door ieder nog beter in positie te brengen.
 • De griffier geeft richting en ruimte en ziet toe op het resultaat. De griffier coacht waar dat kan en stuurt bij waar dat moet;
 • In de hitte van het raadsdebat kan de communicatie een 'direct' karakter krijgen. De griffier is daar tegen bestand en treedt zelfbewust op. Ook staat de griffier voor de griffiemedewerkers en treedt, indien nodig, op als 'hitteschild';
 • De griffier heeft een actieve oriëntatie op de raad, op de lokale samenleving en op de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden in hun kracht, zowel in hun volks vertegenwoordigende, kader stellende als controlerende rol. Voor inwoners en belanghebbenden creëert de griffier mogelijkheden om in contact met de raad te komen;
 • De griffier stelt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de lokale democratie en van andere ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de gemeenteraad en adviseert hier de raad gevraagd en ongevraagd over;
 • De griffier zet zich actief in voor verschillende netwerken en kringen; zo heeft de griffier een actieve rol in de regionale activiteiten.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties
-
Denken : Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie;
- Voelen : Politieke en Bestuur sensitiviteit, Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief
(mondeling en schriftelijk), Coachen;
- Kracht : Stevigheid/standvastigheid, Resultaatgerichtheid, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht,
Initiatiefrijk, Creatief en Stressbestendig.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde training/cursus op het gebied van de werkzaamheden van een raadsgriffie (35 punten);
5. Aantoonbare kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een gemeenteraad (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het strategisch adviseren van de raad / gemeente / griffie team (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:
in principe niet, kan eventueel in goed overleg naar gekeken worden

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op korte termijn plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen daar zo spoedig mogelijk bericht over. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht, dat zal uiterlijk eind april zijn

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).