Senior Vergunningverlener Omgevingsrecht

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 1406
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 24-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Organisatie

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!


Opdracht

1. Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
A. Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
B. Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het omgevingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
C. Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bbl.
2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
A. Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
B. Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
C. Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals het omgevingsplan, beheer verordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
D. Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheid bepalingen op grond van de bouwregelgeving
E. Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
F. Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het omgevingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
G. Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
H. Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
I. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.
3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
A. Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
B. Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;


Vereisten / knock-out criteria

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Minimaal een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior vergunningverlener omgevingsrecht;
4. Beschikbaar voor 32 - 36 uur per week;


Benodigd aantal professionals:

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 mei 2024 van 10:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 28 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.


Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste;